Pravila poslovanja in pogoji zasebnosti

1. OPREDELITEV in DEFINICIJ

 1. Splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletne strani.
 2. Spletna stran: sistem spletnih strani, dostopen preko spletnih domene nadica.si.
 3. Upravljalec: upravljalec spletne strani, to je družba MIKOL, NADICA MIKOLIČ s.p.  (skrajšana firma: Mikol s.p.), Podulce 34a, 8274 Raka, davčna št:61112607, matična številka: 3548210000, transakcijski račun odprt pri Addiko Bank, d. d. št. SI56 3300 0000 6397 044, ki jo zastopa direktor Nadica Mikoliči. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
 4. Uporabnik: vsak obiskovalec spletne strani.

2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA

 • Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo spletn strani. Obisk in uporaba spletne strani sta dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
 • Splošne pogoje izdaja upravljalec spletne strani in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletne strani je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.
 • Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletna stran deluje po pravu Republike Slovenije.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina spletne strani je v celoti v lasti upravljalca Mikol s.p.. Imetnik vseh materialnih upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje Mikol s.p. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu. Uporaba informacij s spletne strani, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine upravljalca spletnega portala, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletna stran Nadica.si in kot nosilec avtorske pravice Mikol s.p. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo pod pogojem, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletna stranl ponuja, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletni strani, so informativne narave. Upravljalecstrani si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletni strani, vendar za to ne jamči.

Mikol s.p. Ne jamči za točno vedeževalskih storitev, naročnik se zaveda, da točnost tovrstnih napovedi nemogoče napovedati.

Uporabnik spletno stran uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – točka 5).

4.1. Vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku.

 • Upravljalec in izvajalec storitve uporabniku odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu oz. izvajalcu storitve. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. in izvajalca storitve.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Upravljalec in izvajalec storitve sta zavezana k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije in pravom Evropske unije, zlasti Zakonomovarstvuosebnihpodatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
 • Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.3. Upravljalec zbira vse osebne podatke izključno na podlagi prostovoljne osebne privolitve.
 • Upravljalec o obiskovalcih spletnega portala, ki ne oddajo povpraševanja, ne zbira nobenih osebnih podatkov.
  Z oddajo naročila se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, uporablja za namene iz te točke 5.3. Za tiste namene uporabe pri posameznih vrstah osebnih podatkov, kjer je to izrecno označeno (zlasti nekomerialno obveščanje in oglaševanje), bo upravljalec spletnega portala sporočene osebne podatke uporabnikov uporabljal le pod pogojem, da je uporabnik to izrecno posebej dovolil. Če je uporabnik za tovrstno uporabo osebnih podatkov dal dovoljenje, se slednje nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila).
 • Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov, ki jih ti posredujejo upravljalcu preko spletnega portala, hranil največ eno leto[MR5]. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim uporabnikom.
 • 5.9. V primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Zahtevek za uveljavljanje pravic iz te točke je potrebno posredovati upravljalcu po elektronski pošti na naslov nadica.mikolic@hotmail.com Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da ta primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.
 • Tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.
 • V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

6. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

 • Stran in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno fizičnim osebam, starejšim od 18 let in pravnim osebam. Fizičnim osebam, mlajšim od 18 let, uporaba storitev ni dovoljena.
 • Z oddajo naročila preko naročilnice na spletni strani dostopnega obrazca uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 18 let ali pravna oseba, b) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati, c) da so sporočeni podatki točni in pravilni. Oddaja naročila v primeru kakršnih koli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.
 • V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik sporočil netočne ali nepravilne podatke ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, je upravičen ukrepati na način, določen v točki 15.3.
 • 6.4. Prepovedana je uporaba spletnega strani ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).

7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA – PIŠKOTKI

 • Uporaba spletnega strani je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.
 • Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.
 • Piškotki iz prejšnjega člena 7.3. so namenjeni bodisi izboljšanju delovanja spletnega portala ali pa so za delovanje portala nujni – tip posameznega piškotka je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.).
 • Spletni portal uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb. Lastni piškotki so tisti, ki pripadajo oz. jih namešča upravljalec spletnega portala in jih shranjuje na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih v spletni brskalnik uporabnika namestijo upravljalci tretjih spletnih strani, ki je ne obvladuje podjetje upravljalec spletnega portala. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
 • Čas hrambe piškotkov je odvisen od tega, ali gre za t. i. »sejne« piškotke ali t. i. »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
 • V spletnem brskalniku je mogoče omogočiti, onemogočiti in izbrisati vse shranjene piškotke. Uporaba navedenih funkcionalnosti je opisana v navodilih za uporabo spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen uporabnik. V primeru, da uporabnik izklopi oz. onemogoči uporabo piškotkov, spletni portal www.nadica.si morda ne bo deloval pravilno. Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.allaboutcookies.org.

8. STORITVE SPLETNE STRANI

Spletni portal omogoča naslednji glavni storitvi:

 • posredovanje naročil po storitvah upravljalca spletnega portala,
 • pregledovanje objavljenih člankov s področja poslovne dejavnosti upravljalca.

9. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA strani

Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • Zagotavlja, da bo storitve skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
 • Zagotavlja, da bo naročila obdelal v roku dveh delovni dni. Za hitrejšo obdelavo naročila lahko uporabniki strani pošljejo potrdilo o plačilu, na elektronski naslov:nadica.mikolic@hotmail.com.

12. REŠEVANJE SPOROV

 • Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz točke 8. ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov nadica.mikolic@hotmail.com. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.
 • V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom oz. izvajalcem storitve in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore iz razmerja med upravljalcem portala in uporabnikom reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.
← Nazaj na prvo stran.